YAMAÇPARAŞÜTÜNÜN KONTROLÜ VE DENETİMİ

Özel YAMAÇPARAŞÜTÜNÜN KONTROLÜ VE DENETİMİ
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

Kontrol deyimi fren yerine kullan?labilir. Frenler yamaçpara?ütünü yönlendirmek, h?z?n? azaltmak, dönü?ler yapmak ve güvenli bir konumda tutmak için kullan?l?r.
Frenler, kubbenin arka kenar?na çatal iplerle ba?lan?r. Bu ipler a?a??ya do?ru inerken tek ipe indirgenir ve bir halkadan geçerek arka kolona m?knat?s ve ç?tç?tla tutturulur. Fren ipleri di?er iplerden kal?n ve renk olarak di?erlerinden farkl?d?r.
a. Fren Konumlar?
(1)    Frensiz (Fren ipleri yukar?da).
(2)    Çeyrek fren (Fren ipleri omuz hizas?nda).
(3)    Yar?m fren (Fren ipleri gö?üs hizas?nda).
(4)    Tam fren (Fren ipleri yakla??k kalça hizas?nda; burada derin stol olur.)
Stol
Tam frenin daha alt?nda tam stol meydana gelir. Yamaçpara?ütünün ileri gidi?i tamamen durur, kubbe geriye do?ru y?k?larak h?zl? çökü? ba?lar.     b. Dönü?ler
Tüm dönü?ler, kumanda iplerinin yumu?ak ve stabil çekilmesiyle yap?l?r. Pilot, frenlerden birini a?a?? do?ru çekti?inde o taraftaki arka kenar a?a?? do?ru iner ve büzülen kenar havada direnç olu?turur. Burada sürtünme artaca??ndan h?z azal?r, di?er taraf ise serbest oldu?undan daha h?zl? hareket eder ve çekilen fren yönüne do?ru dönü? ba?lar.

c. Frenlerin Kullan?m?:
Uçu? esnas?nda frenler yumu?ak ve stabil ?ekilde kullan?lmal?d?r. Dönmek için dönü? yap?lacak yöndeki fren yava?ça a?a??ya çekilir di?er fren ise yukar? do?ru azalt?l?r. Dönü? tamamlan?nca frenler tekrar e?itlenir. Fren ipleri arabadaki direksiyon ile ayn? i?leve sahiptir.
En ideal fren konumlar? çeyrek ile yar?m fren aras?d?r. Frenlerin kullan?m alan? ise;
1.    Kalk??, uçu? ve ini? esnas?nda kanad?n kontrolü ve sevk idaresinde,
2.    Uçu? esnas?nda kar??la??lan emercensi durumlara müdahale edilmesinde,
3.    ?ndikten sonra kanad?n söndürülmesinde kullan?l?r.